$

Availability: In stock

제조사 : HONEY DADDY

배송비 : $200이상은 무료배송됩니다.

Description

---------- PRODUCT INFO ----------

품 명 : 이중 걸름 세탁망 (이불용)

규 격 : 88cm X 88cm   재 질 : 폴리에스터

원산지 : 대한민국  판매원 : 허니대디

세탁물 단추등의  악세사리가 떨어지는 것을 막아 줍니다 

지퍼 커버가 있어 세탁중에도 지퍼가 열리지 않습니다

걸름망 방식의 망사형 재질로 구성되어 이물질이 묻어나게 하지 않습니다

세탁물의 엉킴을 방지하고 줄거나 변형을 막아 줍니다.

----------사 용 방 법 ----------

세탁물은 2/3 정도로 넣는것이 적당 합니다 세탁에서 탈수까지 개봉하지 말고 사용하세요

더러운 부분은 미리 세제를 묻혀 가볍게 손으로 비벼서 세탁망에 넣으시면 깨끗이 됩니다

----------주 의 사 항 ----------

세탁물은 가득 채울 경우 세탁이 잘 안됩니다

세탁물을 바르게 넣지 않으면 형태가 변형 될수도 있습니다

60도 이상의 열을 가할시 세탁망 및 지퍼의 변형 변질이 발생 될수 있습니다

Write Your Own Review

You're reviewing: Cfg Armani Blue

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.